Teatrzyk "BZIK"

 

Oferta edukacyjna naszego przedszkola uwzględnia zapotrzebowanie środowiska oraz obejmuje działalnością opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną wszystkie obszary i formy pracy przedszkola.

W koncepcji na lata 2017-2022 szczególne ukierunkowanie pracy przedszkola planuje się na działania artystyczne realizujące dwa główne cele wychowania przedszkolnego, jakimi są :
-  (priorytetowe) -wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji oraz
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się  poprzez artystyczne formy (muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne,  sztuki plastyczne), dając szanse pełnego rozwoju i samorealizacji indywidualnych pasji wychowanków. 

Cele powyższe dotykają w sposób odpowiedni dla wieku przedszkolnego obszar wychowania przez sztukę. Jedną z form takiego wychowania są działania teatralne, w których dziecko kończące edukację przedszkolną staje się widzem i aktorem, przygotowanym do podejmowania chęci i starań odgrywania ról w zabawach parateatralnych.

Dzięki powyższym wytycznym pracy przedszkola rodzi się  hobbistyczny pomysł utworzenia  w grupie popołudniowej teatrzyku o autorskiej nazwie „BZIK”. Teatrzyk „BZIK” to ,w zamierzeniach inicjatorki, nowatorska forma recytatorska wierszyków przeznaczonych dla dzieci oraz autorskich wierszy stworzonych przez dzieci przedszkolne, które spisane zostaną w albumie literackim zwanym „Bajkową Księgą Poetów”.

„BZIK” jako innowacyjny teatrzyk przedszkolny, w swych założeniach posługiwać się będzie mimiką, gestem i ruchem scenicznym, tym samym wpływając na rozwój mowy dziecka oraz właściwy przekaz wartości estetycznych potrzebnych w codziennych relacjach interpersonalnych w środowisku zarówno przedszkolnym ,jak i społecznym.
Treści wierszy i utworów przeznaczonych dla dzieci, m.in. najbardziej znanych w polskiej literaturze „dziecięcej” poetów: Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, otworzą okno na samodzielne podejmowanie działań twórczych w przedstawieniu wizji myślenia, rozumowania, wyobraźni i jedynej niepowtarzalnej ekspresji przedszkolnego dziecka.
„Teatralne” działania wychowanków, ponadto, wzbogacą współpracę przedszkola z rodzicami oraz kulturalnym lokalnym środowiskiem artystycznym. Być może, całe rodziny będą angażować się  w działalność artystyczną swoich dzieci na rzecz poprawności językowej u dziecka oraz określania postaw i prawidłowych zachowań w środowisku wychowawczym.

Teatrzyk „BZIK”, ma stać się też furtką w wymianie doświadczeń artystycznych nauczycieli z przedszkola i spoza przedszkola. Wzajemne uczestnictwo w przedstawieniu efektów pracy dzieci to kolejny krok w osiągnięciu pełnej gotowości dziecka do podjęcia edukacji w szkole podstawowej.
Przedszkole „Bajka” -przedszkole „artystyczne”- przedszkole bez regionalnych barier językowych, to przede wszystkim kultywowanie u „milusińskich’ poprawnej polszczyzny w wierszach dzieci, by oddać należne miejsce pięknej mowie polskiej. 
Artystyczne działania dzieci, mogą sprzyjać w odkrywaniu przez wychowanków przedszkola osobistych pasji oraz talentów rozwijanych w ich przyszłym codziennym życiu.
Nowożytny język obcy, także może znaleźć upust artystyczny we współpracy z nauczycielami języka angielskiego, wszak szekspirowskie :„Być, albo nie być? ” i dla wychowanka- to wyjątkowe zadanie dziecka -absolwenta przedszkola.
Być może, przedszkolne zalążki aktorskie, sięgną kiedyś „desek scenicznych” w  teatrze polskim, europejskim, światowym?
Z najlepszymi życzeniami dla dzieci w realizacji własnych zainteresowań

założycielka teatrzyku „BZIK”-mgr Barbara Buchacz