Dyrektor przedszkola

mgr Anna Gajkiewicz

Nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele

 

Mgr Aneta Miś

Wicedyrektor

Nauczyciel dyplomowany

 

Mgr Lidia Bloch

Nauczyciel dyplomowany

 

Mgr Daria Nockowicz

Nauczyciel dyplomowany

 

Mgr Sylwia Mikolasek

Nauczyciel mianowany

 

Lic. Iwona Budzińska

Nauczyciel mianowany

 

Mgr Magdalena Bezdzietny

Nauczyciel mianowany

 

Mgr Katarzyna Pudełko

Nauczyciel mianowany

 

Mgr Joanna Kaleta

Nauczyciel mianowany

 

Mgr Katarzyna Wajcht-Filipek

Nauczyciel kontraktowy

 

Lic. Agata Szopa

Nauczyciel kontraktowy, nauczyciel języka angielskiego

 

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 

1.1 Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
1.2 W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
1.3 W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
1.4 Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
1.5 Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
1.6 Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem.
1.7 Osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.
1.8 Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a. zatwierdzenie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców
b. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych
c. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
d. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.
1.9 Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany.
1.10 Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora.
1.11 Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
1.12 Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
1.13 Rada pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny ze statutem.
1.14 Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
b. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
c. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach ich wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.

 

Kompetencje dyrektora


2.1 Dyrektor przedszkola organizuje pracę placówki i kieruje jej pracownikami.
2.2 Ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.
2.3 Kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2.4 Sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, gromadzi informacje o pracy nauczycieli i dokonuje ich oceny.
2.5 Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
2.6 Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
2.7 Dysponuje środkami finansowymi przekazywanymi przez organ prowadzący oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie.
2.8 Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2.9 Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.
2.10 Dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w prawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola.
2.11 W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami.
2.12 Przedstawia radzie pedagogicznej do 31 sierpnia każdego roku wyniki i wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.
2.13 Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej do 15 września każdego roku.
2.14 Dopuszcza do użytku w przedszkolu Program wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela jeżeli spełnia określone w rozporządzeniu MEN kryteria.
2.15 Organizuje skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej.
2.16 Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną: w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju tworzy zespół do planowania
i koordynowania, wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu, ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, informuje na piśmie rodziców ucznia o formach, sposobach, okresie udzielania pomocy oraz o wymiarze godzin, wypisuje kartę indywidualnych potrzeb ucznia.

We use cookies
Serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.