Rada rodziców

 

W przedszkolu działa Rada Rodziców, którą wybiera się w celu zapewnienia współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dzieci w realizacji zadań wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych.


Kompetencje Rady Rodziców:
1.1 Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
1.2 Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę
i Przedszkole.
1.3 Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy. placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
1.4 Rada Rodziców:
a. opiniuje statut przedszkola
b. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy
c. ma prawo do wyrażenia opinii na temat funkcjonowania placówki.
1.5 W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
1.6 Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
1.7 Zebrania rady są protokołowane.
1.8 W posiedzeniach rady może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola.
1.9 Do udziału w posiedzeniach rady zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.
1.10 Powstanie rady rodziców pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola.
1.11 Reprezentacja rodziców może przybrać inną nazwę niż określona.