Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( art. 13)

Art. 13. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; 2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; 3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

a w tym:

Prawidłową realizację podstawowych celów i zadań przedszkola zapewniają: dopisać :

1 Program wychowania przedszkolnego
2. Roczny plan pracy
3. Plan nadzoru pedagogicznego
4. Plan pracy powołanych zespołów

 

• Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

• Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

• w arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
a. czas pracy poszczególnych oddziałów
b. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
c. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole
d. liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych ze wskazaniem najbliższych terminów złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

• Organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
• Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel/nauczyciele, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.
• Rozkład dnia dla każdego oddziału zawiera: czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

We use cookies
Serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.