Statut Przedszkola nr 4 w Radzionkowie

 

I. Nazwa i informacja o przedszkolu

§1

 

 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole nr 4 w Radzionkowie. Przedszkole nr 4 jest przedszkolem publicznym, którego funkcję organu prowadzącego wykonuje Gmina Radzionków przez jej ustawowe organy.
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Kużaja 15.

 

II. Cele i zadania przedszkola

§2

 

 1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 

 1. Podstawowym celem przedszkola jest:

 

3.1. Wspomaganie i stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

3.2. Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju.

3.3. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

3.4. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

3.5. Udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez :

a.   współdziałanie z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 1. diagnozowanie środowiska wychowanków
 2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
 3. wspieranie wychowanka z wybitnymi uzdolnieniami
 4. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka
 5. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
 6. organizowanie  porad, konsultacji i  warsztatów
 7. kierowanie dzieci ze specyficznymi potrzebami do poradni psychologiczno - pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów).

3.6. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

3.7. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną powołując zespół  do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Pozostałym dzieciom wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej udziela nauczyciel w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, informując o tym dyrektora.

3.8  Do zadań nauczycieli i specjalistów tworzących zespół należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień
 2. określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania
 3. dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb
 4. przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy
 5. opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych
 6. opracowanie i wdrażanie planów udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 7. podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych
 8. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli
 9. podejmowanie działań medialnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli
 10. wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci
 11. współdziałanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 12. Do zadań przedszkola należy:

 

4.1.   Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

 1. organizowanie zajęć o tematyce narodowej
 2. zapoznanie z historią, kulturą i tradycjami regionu
 3. umożliwianie dzieciom korzystania z nauki religii, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażą życzenie w formie deklaracji.

4.2 Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie  ich sprawności ruchowej.

4.3 Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej  z rodziną.

4.4 Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, w tym przygotowanie do nauki czytania  i kreślenia symboli graficznych.

4.5 Integrowanie treści edukacyjnych.

4.6 Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.

4.7 Prowadzenie i dokumentowanie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.

4.8 Współdziałanie  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dzieciom pomocy specjalistycznej.

4.9 Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – w zależności od potrzeb dziecka i możliwości przedszkola.

4.10 Wychowywanie w duchu tolerancji i akceptacji różnic kulturowych.

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

 

5.1 Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece nauczycieli zgodnie z harmonogramem ich pracy :

 1. nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci
 2. dzieci w przedszkolu  w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne , zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z programem i planem zajęć
 3. nauczyciel zapewnie dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.
 4. każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia
 5. nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków
 6. nauczyciel może opuścić oddział w sytuacji nagłej tylko wtedy gdy, zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby do sprawowania opieki nad dziećmi
 7. obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi
 8. obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna
 9. powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach(temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowania dziecka)
 10. nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich z wyjątkiem ratujących życie, nie podaje się dziecku lekarstw.

 

5.2 W grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba, jako pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki.

5.3 Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.

5.4 Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:

 1. rodzice/prawni opiekunowie upoważniają osoby do odbioru dziecka w ,,Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola” i uaktualniają ją w razie potrzeby
 2. odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia odbywa się na podstawie wyraźnego, pisemnego upoważnienia rodziców/prawnych opiekunów dziecka
 3. rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka  odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich dorosłą bądź niepełnoletnią osobę
 4. przedszkole ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej dziecko
 5. przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan lub zachowanie osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa
 6. w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeżeli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów. W ostateczności dyrektor powiadamia o takim fakcie komisariat policji, a rodzice mogą być pociągnięci do odpowiedzialności
 7. życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

5.5 W czasie zajęć poza przedszkolem opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele wspomagani przez rodziców(prawnych opiekunów), pracowników przedszkola:

 1. liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek w jakich będą się one odbywać,  zgodnie z regulaminem wycieczek
 2. niedopuszczalne jest organizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi lub w innych sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka
 3. organizacja wycieczek wyjazdowych wymaga pisemnej zgody rodzica(prawnych opiekunów) na udział dziecka w wycieczce
 4. wszystkie wyjścia poza teren przedszkola z dziećmi muszą być zgłaszane dyrektorowi przedszkola.

 

 1. Przedszkole może dopełniać czynności związanych z obowiązkiem rocznego przygotowania dzieci sześcioletnich i pięcioletnich do podjęcia nauki w szkole:

 

6.1.   Zapewnia dzieciom warunki umożliwiające realizację obowiązku szkolnego.

6.2.   Prowadzi ewidencję wydawanych zaświadczeń dzieciom sześcioletnim odbywającym obowiązek rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

6.3.   Przesyła do 30 września informacje dotyczące dzieci realizujących roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole do szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

6.4.   Umożliwia spełnianie obowiązku nauki za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

6.5.   Podejmuje postępowanie w razie niespełnienia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu jeśli dziecko ma nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca czyli co najmniej 30 dni na co najmniej 50%:

 1. wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do złożenia w ciągu 7 dni od wezwania wyjaśnień nieusprawiedliwionej absencji
 2. w przypadku dwukrotnego wezwania i nie złożenia wyjaśnień lub w razie nieuzasadnionych przyczyn nieusprawiedliwionej absencji niezwłocznie informuje dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka w celu skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego zgodnie z Ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

III. Organy przedszkola

§3

1. Organami przedszkola są:

a)      Dyrektor przedszkola

b)      Rada pedagogiczna

c)      Rada rodziców

Kompetencje organów przedszkola

 

2. Dyrektor przedszkola:

 

2.1  Dyrektor przedszkola organizuje pracę placówki i kieruje jej pracownikami.

2.2  Ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.

2.3  Kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.4  Sprawuje nadzór pedagogiczny  zgodnie z odrębnymi przepisami, gromadzi informacje o pracy nauczycieli i dokonuje ich oceny.

2.5  Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

2.6  Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.

2.7  Dysponuje środkami finansowymi przekazywanymi przez organ prowadzący oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie.

2.8  Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.9  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2.10    Dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w prawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych  pracowników przedszkola.

2.11    W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami.

2.12    Przedstawia radzie pedagogicznej do 31 sierpnia każdego roku wyniki i wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.

2.13    Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej do 15 września każdego roku.

2.14    Dopuszcza do użytku w przedszkolu Program wychowania przedszkolnego na wniosek   nauczyciela  jeżeli spełnia określone w rozporządzeniu MEN kryteria.

2.15    Organizuje skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej.

2.16    Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną: w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju tworzy zespół do planowania i koordynowania, wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu, ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, informuje na piśmie rodziców ucznia o formach, sposobach, okresie udzielania pomocy oraz o wymiarze godzin, wypisuje kartę indywidualnych potrzeb ucznia.

 

 1. 3. Rada pedagogiczna

 

3.1  Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

3.2  W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

3.3  W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3.4  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

3.5  Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

3.6  Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem.

3.7  Osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.

3.8  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzenie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców
 2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.

 

3.9  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany.

3.10  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora.

3.11   Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3.12   Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

3.13   Rada pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny ze statutem.

3.14   Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
 2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych   wyróżnień
 3. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach ich  wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.

 

 1. 4. Rada rodziców:

 

4.1  Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.

4.2 Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i Przedszkole.

4.3 Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

4.4 Rada Rodziców:

 1. opiniuje statut przedszkola
 2. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy
 3. ma prawo do wyrażenia opinii na temat funkcjonowania placówki.

 

4.5  W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

4.6  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

4.7  Zebrania rady są protokołowane.

4.8  W posiedzeniach rady może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola.

4.9   Do udziału w posiedzeniach rady zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.

4.10    Powstanie rady rodziców pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola.

4.11     Reprezentacja rodziców może przybrać inną nazwę niż określona.

 

 1. 5. Zasady współdziałania organów przedszkola

 

5.1  Organy przedszkola mogą porozumiewać się ze sobą w oparciu o zasadę współpartnerstwa.

5.2  Wspólnie określają termin spotkań oraz ustalają sposób przepływu informacji poprzez ogłoszenia.

5.3  Organy przedszkola nie ingerują w swoje kompetencje.

5.4  Spory między organami rozwiązywane są drogą negocjacji przy współudziale oponentów.

 

IV . Organizacja przedszkola

§4

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
 2. Organizację przedszkola określa projekt organizacyjny sporządzony w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§5

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  o zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 25.
 3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym nie powinna przekroczyć 15-20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej w pkt. 3.
 5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu stosownego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, stworzeniu odpowiednich warunków  społecznych i lokalowych .
 6. W przedszkolu może być tworzony zespół wczesnego wspomagania dziecka w celu    pobudzenia jego rozwoju psychoruchowego i społecznego.
 7. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uzależniona jest od możliwości przedszkola, wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, a w szczególności od dostępności środków dydaktycznych i finansowych.

 

§6

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza polega na realizowaniu podstaw programowych w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
  1. z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut
  2. z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.
 4. Nauczyciel prowadzi i odpowiednio dokumentuje obserwację pedagogiczną.
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 

§7

 

 1. Przedszkole nr 4 jest przedszkolem pięciooddziałowym i liczy 125 miejsc normatywnych.
 2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  1. 4 sale dziennego pobytu dzieci
  2. 1 salę  zaadoptowaną dla 5  oddziału
  3. kuchnię
  4. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i sanitariaty.
 3. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego i urządzeń terenowych.
 4. Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.).

 

§8

 

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia każdego roku.
 2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
  1. czas pracy poszczególnych oddziałów
  2. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ     prowadzący przedszkole
  4. liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych ze wskazaniem  najbliższych  terminów złożenia przez nauczycieli wniosków o podjecie tych postępowań.
 3. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

 

§9

 

 1. Organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel/nauczyciele, któremu powierzono    opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.
 3. Rozkład dnia dla każdego oddziału zawiera: czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

§10

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw, które są ustalane każdego roku z organem prowadzącym na naradach dyrektorów.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin. Dokładne godziny funkcjonowania uzależnione są od potrzeb rodziców.
 3. Bezpłatna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8,00 do 13,00  tj. 5 godzin dziennie.
 4. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu  jest pobierana od rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w wysokości i na zasadach przyjętych w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miasta Radzionków w sprawie opłat z świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Radzionków.
 5. Opłata jest pobierana tylko za pobyt dziecka w przedszkolu poza 5-cio godzinnym czasem przeznaczonym na realizację zajęć w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 6. Wysokość dziennej stawki za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 7. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu  jest pobierana od rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na podstawie pisemnej deklaracji oraz obliczenia miesięcznego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 8. Obliczenie miesięcznego czasu pobytu dziecka w przedszkolu może być dokonane w oparciu o faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu zarejestrowany przy użyciu terminalu biometrycznego.
 9. Obecność dziecka w przedszkolu jest codziennie sprawdzana i odnotowywana w dzienniku zajęć.

 

V. Zadania pracowników przedszkola

 

§11

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli posiadających-odpowiednie kwalifikacje oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 3. Personel administracyjno-obsługowy wykonuje zadania w zakresie obsługi administracyjno– ­techniczno– porządkowej, współdziałając z nauczycielem w celu zapewnienia dzieciom jak najlepszej opieki.
 4. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają  odrębne przepisy.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli oraz pracowników administracyjno­ obsługowych przedszkola określają zakresy czynności, znajdujące się w teczkach  osobowych poszczególnych pracowników.

 

§12

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań, z uwzględnieniem propozycji rodziców prawnych opiekunów.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres  uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§13

 

 1. Do zadań nauczycieli należy rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole w szczególności:

1.1  Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania:                                            

a.  systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programem wychowania przedszkolnego realizowanym w  danym oddziale i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności

b.  informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają

c.  zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie   organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci

d. wspierają  rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

 

1.2  Planowanie i dokumentowanie  pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz prowadzenie i dokumentowanie diagnozy i obserwacji pedagogicznej dzieci:

 1. opracowuje miesięczne plany pracy  uwzględniając obowiązującą podstawą programową, program wychowania przedszkolnego, koncepcję pracy przedszkola, roczny plan pracy przedszkola
 2. planuje i dokumentuje współpracę z rodzicami
 3. prowadzi dziennik zajęć powierzonego mu oddziału  wpisując nazwiska i imiona wychowanków w porządku alfabetycznym,  daty i miejsca urodzenia, imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów), adresy ich zamieszkania, program wychowania przedszkolnego lub zestaw programów, ramowy rozkład dnia oddziału,   obecność wychowanków na zajęciach oraz przebieg pracy wychowawczo- dydaktycznej co potwierdza podpisem
 4. forma miesięcznych planów pracy jest jednolita dla wszystkich oddziałów wiekowych, ustalona jest na pierwszym zebraniu Rady Pedagogicznej na dany rok szkolny
 5. prowadzi arkusze obserwacji i diagnozy dzieci zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

 

1.3  Nauczyciele są odpowiedzialni za jakość i wyniki swojej pracy oraz tworzenie warunków do wspierania rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań, szanowania godności dziecka i respektowania jego praw.

1.4   Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego  zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

1.5  Prowadzi współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną i logopedyczną oraz opiekę zdrowotną poprzez : organizowanie spotkań , konsultacji ,prelekcji odczytów, referatów dla nauczycieli i rodziców.

1.6  Kieruje dzieci   do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w celu pogłębienia diagnozy i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci i przeciwdziałaniu niepowodzeniom dzieci.

1.7  Dba o bezwzględne bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

1.8  Realizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci.

1.9   Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

1.10  Opiniuje  program wychowania w przedszkolu przed dopuszczeniem go przez dyrektora do użytku w przedszkolu.

1.11  Występuje do dyrektora z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego zgodnie z procedurą dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego.

1.12  Zarządzanie ryzykiem.

1.13  Może być członkiem zespołu udzielającego uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

1.14  Prowadzi zindywidualizowaną pracę z dzieckiem na zajęciach programowych i dodatkowych

1.15  Informuje dyrektora przedszkola o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

 

2.Zadania pracowników personelu pomocniczego:

 

2.1 Woźne oddziałowe:

 1. współpracują z nauczycielkami przydzielonej grupy
 2. pomagają w przygotowaniu pomocy do zajęć i zabaw
 3. pomagają dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się w szatni, przed ćwiczeniami gimnastycznymi i podczas wyjść poza przedszkole
 4. opiekują się dziećmi podczas spacerów, wycieczek oraz w momencie chwilowej nieobecności nauczyciela w grupie
 5. dyżurują w szatni podczas przyprowadzania i odbierania dzieci
 6. pomagają w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych i dekoracji
 7. aktywnie uczestniczą w przygotowaniu i przebiegu corocznego pikniku i innych uroczystości przedszkolnych
 8. zamykają przedszkole po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych oraz zabezpieczają mienie przedszkolne przed kradzieżą
 9. zarządzają  ryzykiem.

 

2.2 Pomoc wychowawcy:

 1. spełnia czynności opiekuńczo - obsługowe w stosunku do wychowanków w grupie najmłodszej, wynikające z rozkładu dnia oraz polecone przez nauczyciela oddziału lub dyrektora
 2. opiekuje się dziećmi podczas zabaw i zajęć w przedszkolu i podczas wyjść poza placówkę
 3. pomaga w dekorowaniu przedszkola
 4. uczestniczy w organizacji i przebiegu uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych i pikników
 5. zarządzanie ryzykiem.

 

2.3 Intendent:

 1. współdziała z dyrektorem, radą pedagogiczną i radą rodziców
 2. zaopatruje przedszkole w żywność, sprzęty, pomoce dydaktyczne i inne zapewniające właściwy rytm pracy placówki
 3. kontroluje warunki bezpieczeństwa i higieny w placówce
 4. współuczestniczy w opracowaniu planu rocznego i planu perspektywicznego w zakresie działalności administracyjno–gospodarczej i finansowej przedszkola
 5. planuje jadłospisy zgodnie z zasadami zdrowia i higieny oraz zaleceniami SANEPIDU, a także przedstawia je do wglądu rodziców
 6. uczestniczy w przygotowaniu i przebiegu uroczystości przedszkolnych, zajęć,  pikników (w ramach swoich kompetencji)
 7. zarządzanie ryzykiem.

 

2.4 Kucharka i pomoc kucharki:

 1. uczestniczą w planowaniu jadłospisów i przygotowują według nich zdrowe,  kaloryczne posiłki
 2. dbają o najwyższą jakość i smak posiłków oraz o. wydawanie ich z kuchni o wyznaczonych godzinach
 3. zapewniają dzieciom wystarczającą ilość napojów (szczególnie latem, podczas zabaw w ogrodzie)
 4. uczestniczą w przygotowaniu i przebiegu uroczystości przedszkolnych, zgodnie ze swoimi kompetencjami
 5. zabezpieczają wejście do przedszkola od strony kuchni
 6. zarządzanie ryzykiem.

 

2.5 Pracownik gospodarczy:

 1. zabezpieczają budynek przed kradzieżą, pożarem i zniszczeniem
 2. dbają o właściwą jakość sprzętów, zabawek i pomocy dydaktycznych
 3. dbają o czystość i bezpieczeństwo wokół budynku
 4. w porze letniej skraplają teren zabaw dzieci, dbają o czystość piasku w piaskownicach, dobrą jakość urządzeń terenowych
 5. angażują się w prace związane z modernizacją i estetyką placówki
 6. biorą udział w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych
 7. zarządzają ryzykiem.

 

§14

 

Przedszkole współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole:

 

1. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działanie wychowawcze.

2. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w razie potrzeby podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej.

3.Zapoznaje rodziców( prawnych opiekunów) z realizowanym programie wychowania przedszkolnego w danej grupie.

4. Informuje na bieżąco o postępach dziecka poprzez:

a. zebrania ogólne organizowane nie rzadziej niż 2 razy w roku

b. zebrania grupowe organizowane nie rzadziej niż 2 razy w roku

c. zajęcia otwarte i uroczystości, według ustalonego planu

d. spotkania indywidualne - konsultacje organizowane według potrzeb

e. przekazywanie informacji o tematyce i realizacji zadań programowych na gazetkach i stronie internetowej

f. organizowanie wystaw prac plastycznych.

 

§15

 

 1. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasady:
  1. życzliwości wobec dzieci
  2. zaspakajania potrzeb dziecka
  3. indywidualizacji i aktywności
  4. organizowania życia społecznego, integracji.
 2. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.
 3. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu, na początku roku szkolnego.
 5. Cały czas pobytu w przedszkolu dziecko jest objęte opieką osób dorosłych.
 6. Prawa i obowiązki dziecka:

 

6.1  Dziecko ma prawo do:

 1. życia bez przemocy i poniżania – oznacza, że: bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karane)
 2. wychowywania w rodzinie – oznacza, że: nikomu nie wolno zabrać cię od rodziców.

 

chyba, że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno   masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców)

 

 1. życia i rozwoju – oznacza, że nikogo nie można bezprawnie pozbawić życia
 2. nauki – oznacza, że możesz uczyć się tak długo jak pozwalają na to twoje zdolności jeżeli masz 6 lat to możesz zacząć naukę w klasie „0”, pracować możesz jak skończysz 16 lat
 3. informacji – oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy
 4. wypowiedzi – oznacza, że w ważnych sprawach ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć własną wolę
 5. swobody myśli sumienia i religii – oznacza, że gdy jesteś już wystarczająco świadomy sam decydujesz o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice maja prawo tobą kierować
 6. prywatności – oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów, wkraczać w twoje sprawy osobiste i rodzinne
 7. tożsamości – oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę gdybyś miał zostać adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko

 

 1. stowarzyszania – oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowej, jeżeli masz 16 lat sam decydujesz o swojej przynależności.

 

6.2  Obowiązki dziecka – przedszkolak:

 1. jest odpowiedzialny za ład i porządek na swojej półce i w kącikach zainteresowań,
 2. podporządkowuje się przyjętym umowom
 3. współdziała z zespołem i w zespole na podstawie utworzonego i przyjętego kontraktu grupowego
 4. szanuje wytwory pracy oraz zabawę kolegów i pracę dorosłych

 

 1. zna zasady regulujące zachowanie w przedszkolu podczas korzystania ze wspólnych zabawek, oraz w czasie zabaw w kącikach zainteresowań

 

 1. przyswaja i stosuje formy grzecznościowe
 2. respektuje polecenia nauczyciela
 3. jest życzliwy wobec kolegów
 4. szanuje własność innych
 5. uczy się odpowiedzialności - przyjmuje obowiązki i wywiązuje się z nich

 

 1. okazuje pomoc i opiekuje się sprawnymi inaczej oraz słabszymi kolegami dokonuje wyborów opierając się na wartościach uniwersalnych jak: dobro, piękno, miłość i prawda z uzasadnieniem swojego wyboru.

 

§16

 

 1. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej, dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia z listy wychowanków, gdy:
  1. dziecko zagraża sobie lub innym
  2. w przypadku choroby zagrażającej bezpieczeństwu innych dzieci, po zasięgnięciu opinii specjalisty
  3. dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez miesiąc, a rodzice nie zgłaszają przyczyn nieobecności.
 2. Skreślenie z listy dzieci żywionych w przedszkolu może nastąpić, gdy rodzice zalegają z opłatami za wyżywienie, nie przestrzegając terminów określonych w stosownej uchwale Rady Miasta Radzionkowa.
 3. Skreślenie z listy przyjętych może nastąpić w każdym czasie na wniosek rodziców i prawnych opiekunów.
 4. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

§17

 

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie w „Karcie zgłoszenia dziecka” określają ilość godzin  pobytu dziecka w przedszkolu w ciągu dnia oraz ilość posiłków.
 2. Informacje o rezygnacji z posiłków lub zmianach ilości posiłków należy zgłaszać  dyrektorowi przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego wprowadzenie zmiany lub     rezygnację.

 

§18

 

 1. Dziecku przebywającemu w przedszkolu zapewnia się pełne bezpieczeństwo między    innymi poprzez:
  1. organizowanie dyżurów personelu pomocniczego w szatni podczas przyprowadzania i odprowadzania dzieci
  2. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zamykanie drzwi wejściowych do przedszkola i  zabezpieczanie ich przed możliwością otworzenia przez dzieci
  3. nie wpuszczanie do przedszkola osób postronnych
  4. stałą opiekę dorosłych
  5. nie wydawanie dziecka osobom nie upoważnionym przez rodziców.

 

Postanowienia końcowe:

 

Zmiany postanowień niniejszego statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

We use cookies
Serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.