Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej

Przedszkola nr 4 w Radzionkowie.

za rok  2014

 

I. Działania podjęte w roku którego dotyczy sprawozdanie w celu realizacji standardów kontroli zarządczej w następujących grupach stanowiących elementy kontroli zarządczej:

1. Środowisko wewnętrzne

Przestrzeganie wartości etycznych

Zasady etyczne dla pracowników zostały wprowadzone zarządzeniem Dyrektora nr 8-2010 z dnia 30 listopada 2010r.. Po zapoznaniu wszyscy pracownicy potwierdzili to podpisem. W VIII na naradzie początkowej kodeks etyki został przypomniany wszystkim pracownikom. Jak wynika z prowadzonego monitoringu, który obejmował:

a) dokonywanie analizy przestrzegania norm etycznych przez pracowników,

b) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu norm etycznych przez pracowników,

w roku 2014 nie zaobserwowano naruszenia obowiązujących norm.

Kompetencje zawodowe

W Przedszkolu zatrudniane są wyłącznie osoby posiadające stosowną wiedzę, umiejętności

i doświadczenie oraz wymagane kwalifikacje zgodnie z obowiązującym prawem. Obowiązki pracowników określają zakresy obowiązków. Praca nauczyciela podlega ocenie na podstawie procedury oceniania.

W 2014r. dokonano jednej oceny pracy nauczyciela. Oceny pracowników administracji i obsługi dokonuje się pisemnie raz na dwa lata zgodnie z regulaminem oceniania pracowników administracji i obsługi. W roku sprawozdawczym nie dokonano oceny pracowników. Podwyższanie kwalifikacji i rozwój kompetencji zawodowych odbywa się poprzez szkolenia – zgodnie z planem doskonalenia, który jest przedkładany Burmistrzowi. Nie przewiduje się rozwoju zawodowego pracowników obsługi. W/w pracownicy biorą udział w szkoleniach zgodnie z planem szkoleń administracji i obsługi. Wszystkie stanowiska są opisane wraz z uwzględnieniem ryzyka zawodowego.

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną określa Statut Przedszkola oraz projekt organizacyjny zatwierdzany przez Organ Prowadzący.

Burmistrz Miasta Radzionków zatwierdził projekt na rok szkolny 2014/2015. W razie chorób na bieżąco wprowadza się zmiany w harmonogramie pracy nauczycieli i wprowadza się godziny doraźnych zastępstw.

Statut określa szczegółowo zakres zadań i kompetencji poszczególnych pracowników, zaś zakresy obowiązków znajdują się w aktach osobowych każdego pracownika.

Delegowanie uprawnień

Poszczególni pracownicy posiadają zakresy czynności regulujące ich obowiązki i uprawienia. Delegowanie uprawnień dokonywane jest wyłącznie w formie pisemnego zarządzenia dyrektora i potwierdzane podpisem pracownika przyjmującego te uprawnienia. Zarządzenie określa termin i zakres tych uprawnień. Pracownicy, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną podpisują stosowne oświadczenia.

2. Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja

Misją Przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

Określono cele i zadania wraz z odpowiedzialnymi osobami zgodne ze specyfiką placówki.

Identyfikacja ryzyka.

W Przedszkolu powołany zespół na podstawie arkusza identyfikacji i oceny ryzyka dokonał analizy zagrożeń, wyznaczył mierniki, stosowane mechanizmy kontrolne oraz określił ryzyko rezydualne .

Przy identyfikacji ryzyka rozważane były czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka o charakterze finansowym i niefinansowym.

Członkowie zespołu określili działania, które mają na celu zmniejszyć ryzyko do akceptowanego poziomu.

Analiza ryzyka

W zakresie ryzyka finansowego prowadzono oszczędną gospodarkę finansową. Wszystkie operacje finansowe i gospodarcze dokonywano zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości w przedszkolu.

W zakresie ryzyka niefinansowego tj. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i pobytu dzieci w przedszkolu oraz realizacji procesu dydaktycznego prowadzono działania zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz wewnętrzne kontrole zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, wyciągano wnioski do dalszej pracy. Wszystkie stosowane mechanizmy kontrolne miały na celu doprowadzić wyznaczone ryzyko do poziomu tolerowanego.

Reakcja na ryzyko

W placówce ustalono mechanizmy kontrolne proporcjonalne do ryzyka, które mają doprowadzić ryzyko do akceptowalnego poziomu. Monitoruje się proces zarządzania ryzykiem, są one na poziomie tolerowania.

W placówce występuje jedno podwyższone ryzyko, które częściowo zostało przeniesione na organ prowadzący – dotyczy większego zakresu remontu bloku żywieniowego. Do sanepidu został złożony wniosek o prolongatę dot. przesunięcia terminu wykonania remontu kuchni.

3. Mechanizmy kontroli

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

Dokumentacja systemu kontroli zarządczej obejmująca wszystkie regulaminy, procedury, instrukcje, zakresy obowiązków, a także inne dokumenty, były one dostępne dla wszystkich pracowników w formie papierowej.

Za dokumentowanie kontroli zarządczej odpowiada dyrektor, zaś za koordynację i uaktualnienia powołany zespół.

Nadzór

Elementem systemu kontroli zarządczej była także kontrola wewnętrzna zawarta w planie nadzoru pedagogicznego. Wyniki przeglądów, hospitacji i kontroli zostały omówione na RP, co ma oddźwięk w dokumentacji dyrektora. Prowadzi się również kontrolę organizacji i porządku w procesie pracy w oparciu o regulaminy – pracy, wynagradzania, ZFŚS, oświadczenia za powierzone mienie i sprzęt – nie stwierdzono uchybień w tym zakresie

Ciągłość działalności

W placówce stosuje się działania na wypadek różnych zagrożeń – na bieżąco są odnotowywane w dzienniku pogadanki z dziećmi dotyczące bezpieczeństwa oraz rozmowy z personelem na RP. Opracowana została instrukcja przeciwpożarowa na wypadek pożaru i innych zagrożeń wraz z planem ewakuacji oraz zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych i niestandardowych. Przeprowadzono próbny alarm przeciwpożarowy. Statut określa sposób działania w razie wypadków dzieci. W planie urlopów oraz podczas nieobecności pracowników administracji i obsługi spowodowanej chorobą uwzględnia się system zastępstw, zapewniających ciągłość funkcjonowania placówki.

Ochrona zasobów

Dostęp do zasobów placówki mają tylko upoważnione osoby. Pracownicy mają powierzoną pisemną odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie i gospodarowanie zasobami placówki. Dokumentacja jest prawidłowo zabezpieczona.

Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

Merytoryczne kwestie z zakresu obiegu dokumentów oraz gospodarki finansowej w formie procedur kontroli są uregulowane odrębnymi przepisami wewnętrznymi tj.: zasady prowadzenia rachunkowości, procedury kontroli finansowej, zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. W placówce stosowano zapytania ofertowe do różnych firm przed wykonawstwem danego zadania i wybierano najtańszą ofertę, prowadzono oszczędną gospodarkę i właściwy obieg dokumentów. Wprowadzono rejestr umów i zleceń.

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

Mechanizmy kontroli informatycznej określa instrukcja, wg której zarządza się systemem informatycznym, zwracano szczególną uwagę na: sporządzanie kopii bezpieczeństwa, dostęp do poszczególnych elementów systemu tylko upoważnionych pracowników, ograniczenie możliwości kopiowania informacji i instalowania prywatnego oprogramowania, zakaz używania oprogramowania bez ważnej licencji - nie stwierdzono uchybień

4. Informacja i komunikacja

Bieżąca informacja

W obrębie struktury organizacyjnej jednostki funkcjonują następujące mechanizmy przekazywania informacji:

1) narady, które odbywają się zgodnie z harmonogramem narad oraz w miarę potrzeb, które są protokołowane

2) umieszczanie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej, BIP

3) przekazywanie w formie pisemnej i elektronicznej ( e-maile),

4) polecenia przełożonego.

5) zarządzenia dyrektora

6) przyjmowanie skarg, wniosków i odwołań

komunikacja wewnętrzna

W placówce funkcjonuje sprawdzony system komunikacji wewnętrznej, który zapewnia prawidłowy przepływ informacji między wszystkimi pracownikami przedszkola.

komunikacja zewnętrzna

Komunikacja zewnętrzna obejmuje wszystkie podmioty zewnętrzne, z którymi prowadzi się współpracę. Prowadzi się komunikacje werbalną, pisemną i elektroniczną. Skargi i wnioski zgodnie z procedurą przyjmuje i rozpatruje dyrektor.

5. Monitorowanie i ocena

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

Dyrektor monitorował na bieżąco system kontroli zarządczej i wspólnie z powołanym zespołem oraz pracownikami dokonywał analizy, czy system ten działa skutecznie.

Samoocena

Samoocenę kontroli zarządczej w placówce przeprowadza dyrektor na podstawie arkusza samooceny oraz poszczególni pracownicy.

Audyt wewnętrzny

Nie dotyczy

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Źródłem uzyskania przez dyrektora placówki zapewnienia o stanie kontroli zarządczej są wyniki bieżącego monitorowania i samooceny. Pozyskane informacje o stanie kontroli zarządczej przekazywane są w formie oświadczenia właściwym organom, z którym zapoznaje się pracowników przedszkola.

II. Ujawnione obszary wymagające zmian w zakresie standardu określonego w grupie:

1. Środowisko wewnętrzne

Przestrzeganie wartości etycznych------------------------

Kompetencje zawodowe ------------------------

Struktura organizacyjna-------------------

Delegowanie uprawnień-------------------

2. Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja------------------

Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji-------------------

Identyfikacja ryzyka.--------------------

Analiza ryzyka------------------------

Reakcja na ryzyko------------------------

3. Mechanizmy kontroli

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej --------------------------

Nadzór--------------------------

Ciągłość działalności-------------------------

Ochrona zasobów--------------------------

Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych---------------------------

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

Nie dotyczy

4. Informacja i komunikacja

Bieżąca informacja ---------------------------

Komunikacja wewnętrzna ------------------------------

Komunikacja zewnętrzna------------------------------

5. Monitorowanie i ocena

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej ------------------------------

Samoocena -----------------------------

Audyt wewnętrzny----------------------------

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej-----------------------

III. Planowane działania w celu aktualizacji i dostosowania kontroli zarządczej do obowiązujących przepisów i potrzeb organizacji w roku następującym po roku którego dotyczy sprawozdanie oraz komórka organizacyjna / osoba/ odpowiedzialna za wykonanie planowanych działań naprawczych:

1. Środowisko wewnętrzne

Przestrzeganie wartości etycznych----------------------------------

Kompetencje zawodowe -----------------------------------

Struktura organizacyjna-------------------

Delegowanie uprawnień--------------------

2. Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja------------------

Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji--------------------

Identyfikacja ryzyka.---------------------

Analiza ryzyka------------------------

Reakcja na ryzyko---------------------------

3. Mechanizmy kontroli

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej --------------------------

Nadzór--------------------------

Ciągłość działalności----------------------------

Ochrona zasobów--------------------------

Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych---------------------------

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych--------------------------

4. Informacja i komunikacja

Bieżąca informacja ---------------------------

Komunikacja wewnętrzna ------------------------------

Komunikacja zewnętrzna------------------------------

5. Monitorowanie i ocena

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej ------------------------------

Samoocena ---------------------

Audyt wewnętrzny----------------------------

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej----------------------------

IV. Termin wykonania działań naprawczych:

1. Środowisko wewnętrzne

Przestrzeganie wartości etycznych ----------------------------

Kompetencje zawodowe -----------------------------

Struktura organizacyjna----------------------------

Delegowanie uprawnień------------------------------

2. Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja-------------------------------

Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji---------------------------------

Identyfikacja ryzyka.----------------------------------

Analiza ryzyka---------------------------------

Reakcja na ryzyko------------------------

 

3. Mechanizmy kontroli

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej ---------------------------------

Nadzór-------------------------------

Ciągłość działalności-----------------------------

Ochrona zasobów-------------------------------

Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych-----------------------------------

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych----------------------------------

4. Informacja i komunikacja

Bieżąca informacja ---------------------------------

Komunikacja wewnętrzna ---------------------------------

Komunikacja zewnętrzna ----------------------------------

5. Monitorowanie i ocena

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej -----------------------------------

Samoocena------------------------------------

Audyt wewnętrzny---------------------------------------

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej-------------------------------------------

V. Informacja o kontrolach wewnętrznych /zewnętrznych przeprowadzonych w jednostce:

Prowadzi się kontrolę wewnętrzną w zakresie:

• Nadzoru pedagogicznego (przeglądów, hospitacji, ewaluacja wewnętrzna i wspomaganie)

• Wewnętrzna kontrola finansowa przy współudziale księgowej ZPO

• Kontrola bezpieczeństwa

• Kontrola w zakresie żywienia zbiorowego

W zakresie kontroli zewnętrznej przeprowadzono:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – 10.09.2014r. – ocena warunków higieniczno-zdrowotnych w placówce

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – 20.10.2014r. – ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego bloku żywieniowego

- Kontrola inspektora Łukasza Mazika z UM – 16-19.09.2014r. - Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań oraz sposób funkcjonowania w jednostce kontroli zarządczej.

VI. Informacja o listach kontrolnych – proszę o wskazanie, czy sporządzono listy kontrolne dla poszczególnych standardów w grupach kontroli zarządczej.

Listy kontrolne w załączeniu

VII. Uwagi: brak

Sporządził: Anna Gajkiewicz, dnia 19.02.2015 r.

Zatwierdził: Anna Gajkiewicz, dnia 19.02.2015r.

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Przedszkola nr 4 w Radzionkowie.

za rok  2014

 

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

-    zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-    skuteczności i efektywności działania,

-    wiarygodności sprawozdań,

-    ochrony zasobów,

-    przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

-    efektywności i skuteczności przepływu informacji,

-    zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Przedszkolu nr 4

 

 

Część A

     X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

     w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

     nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

     X monitoringu realizacji celów i zadań,

     X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli  zarządczej dla sektora finansów publicznych,

     X procesu zarządzania ryzykiem,

     X audytu wewnętrznego,

     X kontroli wewnętrznych,

     X kontroli zewnętrznych,

     X innych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

Radzionków 19.02.2015r.

Anna Gajkiewicz

We use cookies
Serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.