Procedury bezpieczeństwa

Prosimy zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa -  pobierz

Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora Przedszkola nr 4 w Radzionkowie z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia  Instrukcji Podstawowej Bezpieczeństwa Pracy w Przedszkolu nr 4 w Radzionkowie  


Spełniając wymagania :
- art. 2374 § 1,2 Ustawy z dnia 26.06.1974 roku Kodeks pracy (J.t.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; zm.: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717)
- art. 29.1 Ustawy z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela (J.t.: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.08.1992 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 331 z późn. zm.)


zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam  dla potrzeb placówki „Instrukcję Podstawową Bezpieczeństwa Pracy w Przedszkolu nr 4 w Radzionkowie”  stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z instrukcją.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem   09 grudnia  2013 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola.

 

Proszę o zapoznanie się z pełną treścią dokumentu - "Procedura BHP Przedszkola Nr 4 w Radzionkowie"

Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Przedszkola nr 4 w Radzionkowie z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przedszkolu

 
Działając na podstawie:
1.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132)
2.    Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. Nr 191 poz. 1410 z późn. zm.).
3.    Artykuł 162 § 1 kodeksu karnego.

zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Wprowadzam  dla potrzeb placówki zasady postępowania w przypadku wystąpienia na terenie przedszkola  wypadku dziecka lub pracownika .
2. Zasady, o których mowa w ust. 1 zawarte są w „Instrukcji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z instrukcją.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem   09 grudnia  2013 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola.

 

Proszę o zapoznanie się z pełną treścią dokumentu - "Procedura pierwszej pomocy Przedszkola Nr 4 w Radzionkowie"

Zarządzenie 1 /2016 Dyrektora  Przedszkola  nr 4 w Radzionkowie z dnia 01 marca 2016 r.
w sprawie : wprowadzenia procedury dotyczącej  bezpieczeństwa i higieny w  Przedszkolu nr 4 w Radzionkowie  : „ Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu”.


Na podstawie :
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
•    Statut Miejskiego Przedszkola Miejskiego nr 16 w Gliwicach
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
•    Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

zarządzam, co następuje

§1

Wprowadza się procedurę „ Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu” w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§2

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Przedszkola nr 4   do zapoznania się z treścią procedury.
2. Zobowiązuje się nauczycieli do zapoznania rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z treścią procedury.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Proszę o zapoznanie się z pełną treścią dokumentu - "Procedura w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu Nr 4 w Radzionkowie"

Zarządzenie Nr  8/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Radzionkowie z dnia  6 listopada 2014 roku

w sprawie wprowadzenie Procedury ,,Niebieskiej Karty” w Przedszkolu Nr 4 w Radzionkowie

 

Działając na podstawie:
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 180poz. 1493 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1245).


Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Radzionkowie zarządza, co następuje:

§ 1.  

Wprowadza się  Procedurę ,,Niebieskiej Karty” w Przedszkolu nr 4 w Radzionkowie.

§ 2.

Procedura ,,Niebieskiej Karty” Przedszkola Nr 4, wprowadzona  niniejszym zarządzeniem, wchodzi w życie po  podaniu jej do wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Proszę o zapoznanie się z pełną treścią dokumentu - "Procedura Niebieskiej Karty Przedszkola Nr 4 w Radzionkowie"

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

We use cookies
Serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.